Menu
home
>>
ดำเนินการตัดหญ้า

วันที่ 28 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสายทาง พร.5038 แยกทางหลวงชนบท พร.3017(กม.ที่ 5+600) – ทางหลวงชนบท พร.3033(กม.ที่18+550) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากยิ่งขึ้น

Scroll Up Skip to content