Menu
home
>>
ดำเนินการตัดหญ้า

วันที่ 27 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสายทาง พร.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 1101 – บ้านน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม และประชาชนมีทัศนวิสัยที่ดีในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

Scroll Up Skip to content