Menu
home
>>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. คันคลองชลประทานบ้านถิ่น

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคากิจกรรมก่อสร้างสะพาน คสล.เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 บ้านกาศผาแพร่ – หมู่ที่ 9 บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กว้าง 9.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า ) ยาว 48.00 เมตร

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่างประกาศกิจกรรมก่อสร้างสะพาน คสล.เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 บ้านกาศผาแพร่ – หมู่ที่ 9 บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กว้าง 9.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า ) ยาว 48.00 เมตร

Scroll Up Skip to content