ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 09:15

จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ พร.3014

16 พ.ค. 2561 แขวงทางหลวงชนทแพร่ ดำเนินการจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ ตรวจสอบการบรรทุกหน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด พร.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บ.ร่องถ่าน อ.สอง จ.แพร่ 

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 10:45

ปรับปรุงทาสีหลักกันโค้ง สาย พร.4016

15 พ.ค. 2561 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ดำเนินการปรับปรุงทาสีหลักกันโค้ง สาย พร.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บ.ดงเจริญ อ.เมือง,หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 10:30

ปรับปรุงหลักกิโลเมตร พร.5038

15 พ.ค. 2561 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ดำเนินการปรับปรุงทาสีหลักกิโลเมตร สาย พร.5038 แยกทางชนบท พร.3017 - ทางหลวงชนบท พร.3033 อ.หนองม่วงไข่ จ.แแพร่ เพื่อการเดินทางอย่างมั่นใจและปลอดภัย

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 10:30

ปรับปรุงทาสีราวสะพาน สาย พร.4016

15 พ.ค. 2561 แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ดำเนินการปรับปรุงทาสีราวสะพาน สาย พร.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บ.ดงเจริญ อ.เมือง,หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เพื่อการเดินอย่างปลอดภัย 

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 10:15

ข่าวทั้งหมด
logo
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านริมยม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหน่องม่วงไข่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) 

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 16:50

logo
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยแม่ปาน บ้านปางเคาะ หมู่ 11 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร งบประมาณ 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

วันที่ : 03 ก.ค. 2561 16:44

logo
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 25 พ.ค. 2561 13:20

logo
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ (สายเทศบาล1และเทศบาล2) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดแพร่ โดย แขวงทางหลวงชนบทแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสายทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ (สายเทศบาล1และเทศบาล2) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,056,077.54 บาท (เจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)

วันที่ : 14 พ.ย. 2560 16:28

logo
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.1134 - อ่างเก็บน้ำห้วยหอย ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดแพร่ โดย แขวงทางหลวงชนบทแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.1134 - อ่างเก็บน้ำห้วยหอย ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,330,540.84 (แปดล้านสามแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

วันที่ : 14 พ.ย. 2560 16:10

logo
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานปรับปรุงสายทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ (สายเทศบาล 1 และเทศบาล 2 ) ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่  วงเงินงบประมาณ 7,056,000 บาท

วันที่ : 29 ก.ย. 2560 16:33

logo
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทล.1134 - อ่างเก็บน้ำห้วยหอย ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ วงเงินงบประมาณ 8,330,000 บาท

วันที่ : 29 ก.ย. 2560 16:30

logo
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดป่าวัฒนาราม หมู่ที่ 1 บ้านร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดป่าวัฒนาราม หมู่ที่ 1 บ้านร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ : 10 เม.ย. 2560 14:50

logo
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดสะแล่ง-พุทธสถานดอยโป่งมื่น อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดสะแล่ง-พุทธสถานดอยโป่งมื่น อำเภอลอง จังหวัดแพร่  ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ : 10 เม.ย. 2560 14:47

logo
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าวัดอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางเข้าวัดอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ ระยะทาง 0.740 กม.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วันที่ : 10 เม.ย. 2560 14:21

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา10.30 - 22.00 น. -Download-

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 14:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ : 20 ก.ย. 2560 16:00

logo
คู่มือการเรียนรู้และการป้ปงกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ : 23 มี.ค. 2560 10:15

logo
ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 15 มี.ค. 2560 11:30

logo
ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 10:30

logo
รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1

วันที่ : 24 ม.ค. 2560 15:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ตั้งด่านตรวจรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบและป้องปรามกันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถนนเกิดความชำรุด บริเวณถนนทางหลวงชนบท พร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1134 - บ้านร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

วันที่ : 15 พ.ย. 2559 11:15

logo
บทความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับข้าราชการไทย

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 16:00

logo
รายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก ปี 2559

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 11:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 05 ก.พ. 2559 14:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                                      

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

 

 

home